Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie działa i prowadzi postępowania administracyjne w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
  (tekst jednolity Dz. U.  z  2014 r., poz. 1446 z późn.zm.) 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  , poz.1774, z późn.zm./

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) 

- Ustawa z dnia 27 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 716) 

- Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatkach od spadków i darowizn
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 205 z późn. zm.)

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 290) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1651 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.  nr 144, poz. 1041, z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków   (Dz. U.  z 2015 r.poz. 1789) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem
(Dz. U. z 2011 r. nr 113, poz. 661) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów ceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2011 r. nr 50, poz. 256) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie udzielania dotacji na badania archeologiczne
(Dz. U. z 2014 r. ,poz. 110) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(Dz. U. z 2014 r. ,poz. 399) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu  ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

  (Dz. U. z 2004 r. nr 212, poz. 2153)
- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie rzeczoznawców Ministra Kultury   w zakresie opieki nad zabytkami
  (Dz. U. z 2004 r. nr 124, poz. 1302) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków
(Dz. U. z 2004 r. nr 75, poz. 706) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych
(Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 650) 

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
(Dz. U. z 2004 r. nr 30,  poz. 259)

  

Pozostałe akty prawne: 

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz.1228 z póź.zm) 

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz.1446 z późn. zm.) 

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz.666)