Informacja o obowiązujących opłatach skarbowych

 

Ustawa z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej (tj Dz.U. z 2018 r, poz 1044)


Obowiązek opłaty skarbowej powstaje  z chwilą:

  • złożenia wniosku – podania w formie pisemnej, ustnie do protokółu, lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej,
  • zgłoszenia o dokonanie czynności urzędowej,
  • złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od tego odpisu, wypisu lub kopii.

 

Dowód wpłaty należy dołączyć do  wymienionych wniosków:  

I.    Wydanie pozwoleń na wywóz dobra kultury za granicę: 
a)     na wywóz czasowy  - 44 zł
      Na konto Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 

                 Bank PEKAO S.A    Nr 95124020929329920006200000

(z dopiskiem w miejscu rodzaju zapłaty – opłat skarbowa za pozwolenie/decyzję,  zaświadczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie ...........     lub za pełnomocnictwo)

            
           b) na wywóz stały – 100 zł 
                na rachunek: Dzielnicy Śródmieście
  m. st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43,                          00-691 Warszawa
              
nr konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
               (dopisek: opłata skarbowa od ……..       )                                                                              

           
              
Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem: Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy,   ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

      
SWIFT CODE: CITIPLPX IBAN: IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 

II        Wydanie zaświadczenia   - 17 zł 
           
na konto Urzędu Miasta   Lublin,
  ul. Wieniawska 14  

 

III      Wydanie pozwolenia (decyzji) : 
           na konto Urzędu Miasta   Lublin,  ul. Wieniawska 14

- pozwolenie  na prace – 82 zł 

- pozwolenie na rozbiórkę obiektu – 36 zł 

- przedłużenie terminu ważności lub zmiany warunków pozwolenia –  

                           50% stawki opłaty od pozwolenia 

- duplikat pozwolenia – 24 zł 

- decyzja wpisu do rejestru zabytków – 10 zł 

- decyzja odmowna – 10 zł

  

IV. Pełnomocnictwo (substytucja, prokura) – 17 zł

     Na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia

     dokumentu tj.:

a)    Urząd Miasta Lublin

b)    Urząd Miasta Biała Podlaska

c)    Urząd Miasta Zamość

d)    Urząd Miasta Chełm

 

V. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokumentu    od każdej pełnej lub zaczętej strony -  5 zł                 

 

VI. Poświadczenie własnoręczności podpisu – 9 zł

Podstawa prawna:

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.1044) art. 4 – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do wymienionej ustawy) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. Dz.U. nr 187 poz. 1330 w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą zostać przyjęte po dokonaniu opłaty skarbowej w następującej formie: 

  • na konto  właściwego urzędu miasta według powyższych wskazań    z dopiskiem w miejscu rodzaju zapłaty – opłat skarbowa za pozwolenie/decyzję, zaświadczenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie … lub za pełnomocnictwo)
  • gotówką bezpośrednio w kasach właściwego urzędu miasta według powyższych wskazań.